A actividade formativa consta de oito obradoiros a escoller por cada persoa asistente. Os obradoiros afrontan contidos específicos aínda que dende un punto de vista xeral comparten obxectivos e metodoloxía. Este formato permite contar coas visións dos e das diferentes profesionais, o que ofrece unha visión ampla das distintas áreas. As temáticas dos obradoiros descríbense brevemente a continuación:

ORGANIZACIÓNS EMOCIONALMENTE INTELIXENTES

Relatora: Carmen Vazquez de Prada

máis información
Hoxe en día, e cada vez máis, estase outorgando unha importancia capital á intelixencia emocional como un elemento imprescindible para garantir o éxito no mundo profesional, tanto no plano individual como colectivo; e todo porque as competencias emocionais inflúen directamente na produtividade e na calidade dos resultados no traballo. Así, se queremos ser competitivas/os, no persoal, como equipo e como organización, deberemos buscar o desenvolvemento destas competencias emocionais cara o seu máximo potencial.

Unha organización emocionalmente intelixente será esa que, estruturada, vive procesos de aprendizaxe emocional continuos, tanto individuais como colectivos; procesos que permiten aprender a xestionar as emocións da realidade na que operan, maximizando tanto o benestar laboral como as súas posibilidades de éxito.

Obxectivos

 • Aprender a coñecer e manexar as emocións propias e alleas nos contextos organizativos.
 • Desenvolver estratexias que favorezan a construción dun clima laboral harmónico que posibilite a xestión eficaz de situacións de tensión e incertidume.
 • Adquirir estratexias para o afrontamento e transformación das emocións negativas, en beneficio da organización.
 • Tomar conciencia da importancia de establecer relacións interpersoais baseadas na posta en valor e na optimización das enerxías emocionais, tanto individuais como colectivas.

DESCUBRIR AS NOSAS FORTALEZAS PERSONAIS PARA A CONSECUCIÓN DO NOSO OBXECTIVO

Relatora: Mar Ferrero

máis información
Unha fortaleza defínese como esa característica e/ou capacidade na que unha persoa mostra un elevado grao de desempeño. Dito doutro modo, refírese a ese “algo” que facemos especialmente ben ou que se nos da mellor; puntos fortes que recorren as principais áreas da actividade e produtividade dunha persoa. Fálase pois dunha mestura entre os talentos naturais, os saberes e as habilidades desenvoltas mediante adestramento. Porque as fortalezas, unha vez identificadas, pódense desenvolver, debido a ese carácter de destreza que posúen. Pero ademais, unha característica fundamental das fortalezas e que deben estar relacionadas con actividades que proporcionen benestar subxectivo. Así, unha actividade que se realiza correctamente pode non ter que ver directamente cunha fortaleza cando non se desfruta na súa realización.

Obxectivos

 • Conceptualizar as fortalezas como eses elementos que combinan os talentos naturais, os coñecementos e as habilidades susceptibles de adestramento.
 • Identificar as fortalezas persoais.
 • Comprender a relación entre as fortalezas persoais e a consecución dos obxectivos.
 • Aprender estratexias e mecanismos para o desenvolvemento das fortalezas.

 

MELLORAR A NOSA COMUNICACIÓN PARA MELLORAR A NOSA MARCA PERSOAL

Relatora: Julia Tábora

máis información
O termo comunicación define eses procesos que teñen que ver coa transmisión de información entre unha persoa emisora e unha ou máis persoas receptoras. É un concepto, derivado do latín communicatĭo, que significa compartir, participar en algo ou poñer en común. Por isto a comunicación ten unha importancia vital para o ser humano. Porque serve para intercambiar eses mensaxes que fan posible que se compartan informacións, máis ou menos importantes, pero ademais fan posible a cobertura dunha das necesidades esenciais para todas as persoas: vivir en sociedade e relacionarse. Así, o acto de comunicar é unha actividade imprescindible para a vida en comunidade, pero ademais, para acadar un axeitado desempeño profesional (posto que no ámbito laboral sempre teremos que relacionarnos con outras persoas: compañeiras/os, responsables, clientela, provedoras/es…).

Obxectivos

 • Comprender a relevancia dun dominio eficaz da competencia comunicativa.
 • Analizar os elementos que fan posible un desenvolvemento axeitado da comunicación.
 • Aprender estratexias de comunicación asertiva.
 • Mellorar a marca persoal a través da comunicación interpersoal.

 

ATENCIÓN E CONCENTRACIÓN: MINDFULLNESS

Relatora: Susana Mosquera

máis información
Mindfulness é aprender a dirixir a atención cara esas experiencias vividas a cada momento, con apertura mental, curiosidade, comprensión e aceptación. No lugar de preocuparse polo pasado, ou ansiarse polo futuro, o mindfulness ensina a responder axeitadamente ao que pasa no momento presente, sexa positivo ou negativo. Tense comprobado que despois dunha práctica continuada de mindfulness as persoas desenvolven a capacidade de aprender máis rápido e pensan con máis claridade. Ademais, conseguen reducir a depresión, a ansiedade e o estrés grazas ás sensacións de calma e tranquilidade que proporciona.

Obxectivos

 • Coñecer que é o mindfulness e como funcionan a atención e a concentración.
 • Descubrir e experimentar a práctica do mindfulness.
 • Recoñecer e regular as emocións.
 • Desenvolver estratexias e técnicas de mindfulness para a práctica persoal e profesional.

 

XESTIONAR O NOSO ESTADO DESDE O HUMOR

Relator: Carlos Hué

máis información
Desde diferentes disciplinas, especialmente desde as ciencias da saúde, estanse a investigar e recoñecer os efectos do humor como unha forma positiva e saudable de afrontar a ampla gama de situacións que se nos presentan na vida; incluso se está falar de que posúe efectos terapéuticos. De feito, o humor produce, entre outras cousas: Relaxación muscular, reduce a produción das hormonas asociadas ao estrés, mellora o funcionamento do sistema inmunolóxico, contribúe a reducir as sensacións de dor, actúa como un exercicio interno, beneficiando tanto ao ritmo cardíaco como á presión arterial e estimula o proceso de oxixenación do corpo. Ademáis a risa permite incorporar máis aire aos pulmóns, como nunha respiración profunda. Tamén a nivel psicolóxico téñense demostrado os seus efectos positivos, como por exemplo, para a liberación das tensións cognitivas e emocionais, igual que para o desenvolvemento dunha actitude positiva ou optimista ante a vida.

Obxectivos

 • Descubrir os efectos positivos do sentido do humor sobre a saúde física, psicolóxica e emocional.
 • Experimentar os efectos positivos do sentido do humor no propio corpo.
 • Aprender estratexias e técnicas para o desenvolvemento do sentido do humor, tanto no ámbito persoal como profesional.
 • Desenvolver a capacidade de xerar emocións positivas (nunha/nun mesma/o e nas demais persoas).

 

BOTIQUIN PARA PRIMEIROS AUXILIOS EMOCIONAIS

Relator: José Carlos Ángel Castel

máis información
Un adecuado coñecemento de cales son as competencias emocionais básicas, axúdanos na nosa autoxestión posto que nos permite saber cal é o grao de desenvolvemento de cada unha das nosas propias competencias.
Neste taller nutriremos o noso botiquín con recursos preventivos cos que traballaremos distintos aspectos das diferentes competencias emocionais: a conciencia emocional, a regulación emocional, a autonomía persoal, a competencia social e as habilidades de vida e benestar.
Un adecuado desenvolvemento das nosas competencias socio-emocionais xeraranos  un mellor estado emocional que permitirá que sexamos máis conscientes e consecuentes con nós mesmos e cos demais.
Traballaremos sobre todo coa xestión das nosas propias emocións e coa nosa tolerancia á frustración: o primeiro e máis necesario “primeiro auxilio” dentro do noso botiquín da xestión das nosas emocións e as do noso entorno.

Obxectivos

 • Alcanzar unha ampla visión de cales son as competencias emocionais clave.
 • Dar a entender a importancia da xestión emocional como ferramenta fundamental no desenvolvemento das nosas competencias socio-emocionais.
 • Visualizar cal é o noso comportamento ante situacións adversas.
 • Comprender cómo actuar coas nosas emocións e as dos demais.

 

COMO DESENVOLVER A NOSA CREATIVIDADE

Relatora: Carmen Pomar

máis información
Para crear é imprescindible ter desenvolta a capacidade de imaxinar; pero, como afirma Peter Brook (1925) “a imaxinación é un músculo”, e por tanto precisará de adestramento e exercicio. Por iso existen estratexias e ferramentas que fan posible o desenvolvemento do perfil creativo para producir novas ideas, tanto individualmente como en equipo. Ser creativa/o consiste en ser capaz de ver as cousas dun xeito diferente. É unha capacidade que pode aplicarse a calquera ámbito da vida (persoal, profesional, familiar, comunitaria…). Incluso é unha competencia fundamental para as relacións interpersoais, especialmente nos procesos de afrontamento e resolución de problemas ou conflitos.

Obxectivos

 • Percibir a importancia da creatividade, tanto para a persoa, como individuo, como para os conxuntos (comunidades, organizacións…), e comprobar que toda as persoas poden aprender a ser creativas.
 • Identificar os factores que favorecen e dificultan o pensamento creativo.  Coñecer e experimentar estratexias e ferramentas para o desenvolvemento da creatividade.
 • Desenvolver as habilidades creativas persoais.

 

COACHING EDUCATIVO: Unha ferramenta a disposición da intelixencia emocional

Relatora: Marián Cobelas Cartagena

máis información
O coaching é unha ferramenta que permite o máximo desenvolvemento persoal e profesional, incidindo nos procesos de transformación das persoas e das organizacións, provocando o aumento da motivación, cambios de perspectiva e idearios, a asunción da responsabilidade e do compromiso e, consecuentemente, as aprendizaxes. O coaching promove transformacións no plano cognitivo, emocional e comportamental, amplificando a capacidade de acción das persoas e, por tanto, a súa intelixencia emocional. Se engadimos o apelativo “educativo” ao concepto de coaching, pódese afirmar que este se basea na creación das condicións máis axeitadas para aprender, desde a toma de conciencia das fortalezas e dos límites (individuais e grupais), pero ademais, o desenvolvemento das competencias emocionais en beneficio das aprendizaxes.

Obxectivos

 • Entender e conceptualizar o coaching educativo.
 • Descubrir as bases do coaching educativo como recurso docente.
 • Integrar as destrezas emocionais, intra e interpersoais dentro dos procesos educativos.
 • Coñecer estratexias e técnicas do coaching educativo que contribúan ao desenvolvemento persoal e grupal.

 

Os talleres desenvolveranse en 8 sesións dinámicas repartidas entre a mañá e tarde. A máxima desta proposta fundaméntase en que cada persoa participante poida escoller aquelas temáticas que mellor se adapten ás súas necesidades, ata completar un total de 8 horas de formación.