A actividade formativa consta de seis obradoiros a escoller por cada persoa asistente. Os obradoiros afrontan contidos específicos aínda que dende un punto de vista xeral comparten obxectivos e metodoloxía. Este formato permite contar coas visións dos e das diferentes profesionais, o que ofrece unha visión ampla das distintas áreas. As temáticas dos obradoiros descríbense brevemente a continuación:

MELLORAR A MIÑA SAÚDE A TRAVÉS DAS MIÑAS EMOCIÓNS

Relatora: Estefanía Zardoya

máis información
Cada vez máis, no eido da medicina, estase a falar de promoción da saúde e do benestar, como medida preventiva ante a acusada aparición de enfermidades relacionadas co estado emocional: estrés, ansiedade, etc.Pero ademais, médicos e médicas, están comezando a enfocar o seu traballo, xa non so desde o diagnóstico e tratamento tradicionais, a través de protocolos e fármacos, senón tamén empregando outras ferramentas e estratexias que entenden á persoa, e o seu estado, desde un enfoque máis holístico.O benestar é un dos obxectivos, pero tamén das consecuencias, do desenvolvemento da intelixencia emocional, pero ademais, representa un concepto que é sinónimo de saúde, sobre do que a medicina ten moito que aportar.

Obxectivos

 • Comprender a relevancia do enfoque de promoción do benestar no ámbito da saúde.
 • Desenvolver competencias emocionais e sociais para a atención a persoas.
 • Aprender estratexias de coaching aplicadas á saúde.
 • Mellorar as destrezas persoais e profesionais que axudan a favorecer o desenvolvemento emocional e social para a saúde propia e das demais persoas.

A IMPORTANCIA DE ATENDER AO MOMENTO PRESENTE: A QUIETUDE

Relator: Manuel Mariño

máis información
Mindfulness é aprender a dirixir a atención cara esas experiencias vividas a cada momento, con apertura mental, curiosidade, comprensión e aceptación. No lugar de preocuparse polo pasado, ou ansiarse polo futuro, o mindfulness ensina a responder axeitadamente ao que pasa no momento presente, sexa positivo ou negativo.

Tense comprobado que despois dunha práctica continuada de mindfulness as persoas desenvolven a capacidade de aprender máis rápido e pensan con máis claridade. Ademais, conseguen reducir a depresión, a ansiedade e o estrés grazas ás sensacións de calma e tranquilidade que proporciona.

Obxectivos

 • Coñecer que é o mindfulness e como funcionan a atención e a concentración.
 • Descubrir e experimentar a práctica do mindfulness.
 • Recoñecer e regular as emocións.
 • Desenvolver estratexias e técnicas de mindfulness para a práctica persoal e profesional.

 

ESTRATEXIAS DE INTELIXENCIA EMOCIONAL PARA PAIS E NAIS

Relatora: Leticia Garcés

máis información
A intelixencia emocional na educación familiar estase a converter nunha das necesidades capitais para a maioría de persoas que atopan dificultades á hora de atender ás necesidades e demandas de fillos e fillas, moi especialmente na adolescencia.

Neste senso, falar de como aplicar a intelixencia emocional á crianza é un tema de total interese, non so para as familias, senón para profesionais, pois ten que ver con levar á práctica ferramentas que faciliten a convivencia nos fogares, pero ademais, que contribúan ao desenvolvemento de nenos, nenas e xuventude, cun maior benestar.

Obxectivos

 • Coñecer as aplicacións da intelixencia emocional á educación na familia.
 • Definir as competencias emocionais e sociais que fan posible unha mellor convivencia no fogar.
 • Desenvolver estratexias e ferramentas de intelixencia emocional para fillas e fillos.
 • Facilitar ferramentas, favorables a unha crianza positiva, que ademais incidan no benestar de pais e nais.

 

A LINGUAXE DAS EMOCIÓNS QUE NOS CONECTA: A COMUNICACIÓN INTERPERSOAL

Relatora: Mar Castro

máis información
O home é un ser social que sinte, pensa e utiliza a linguaxe para comunicar o pensamento. Búsqueda de amizade, desexo de aceptación, necesidade de axuda, demanda de consello o exhibición de poder son algunhas das razóns polas que as persoas potenciamos o contacto humano.

Sintonizar e sincronizar, tendo en conta as características emocionais das persoas coas que nos relacionamos e as condicións emocionais de cada situación concreta, permiten establecer conexións nas nosas interaccións persoais. A tecnoloxía poderá reinventar todo o que poidamos imaxinar, e o inimaxinable, pero a clave do éxito sempre serán as persoas.

Temas:

 • Barreiras á comunicación
 • Escoita empática
 • O poder da palabra
 • A linguaxe do corpo
 • O espazo persoal
 • Conexións na Rede

Obxectivos

 • Coñecer os elementos fundamentais para comunicación efectiva.
 • Controlar a comunicación que emitimos, co entusiasmo como protagonista.
 • Entender os comportamentos das persoas coas que nos relacionamos.
 • Desenvolvemento de habilidades persoais, sociais e de comunicación.

 

TI PODES: TIPS PARA MOLDEAR A TÚA AUTONOMÍA EMOCIONAL

Relator: Rafael Bisquerra

máis información
A autonomía emocional ten que ver con todas esas competencias que axudan a que unha persoa demostre un grao elevado de desempeño, persoal e profesional. Dito doutro xeito, refírese a esas habilidades que están relacionadas co optimismo, coa autoestima, a responsabilidade, etc.

Pero ademais, unha característica fundamental da autonomía é que se atopa relacionada co benestar subxectivo. Así, cando unha persoa é emocionalmente autónoma, vive máis satisfeita, con equilibrio e benestar.

Obxectivos

 • Conceptualizar a autonomía emocional.
 • Identificar as competencias relacionadas coa autonomía, susceptibles todas de adestramento.
 • Comprender a relación entre a autonomía emocional e a consecución dos obxectivos, logro de éxitos, etc..
 • Aprender estratexias e mecanismos para o desenvolvemento da autonomía.

TÉCNICAS PARA MELLORAR O MUNDO EMOCIONAL DOS NENOS E NENAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS

Relatora: Mónica González

máis información
A educación inclusiva pode entenderse como un modelo que busca a atención das necesidades de aprendizaxe de todas e todos, poñendo un énfase especial naqueles casos que se poderían considerar de maior vulnerabilidade, por factores externos ou internos, que poden afectar a un axeitado desenvolvemento.

Así, a educación inclusiva, faise práctica a través dun proceso educativo que ten presentes, e da resposta, á ampla diversidade de necesidades que pode presentar unha persoa (por cuestións de capacidade, de orixe cultural ou étnica, relixiosas, familiares, etc.), e que ten que ter presentes as ferramentas e estratexias que fan posible o tamén o desenvolvemento da intelixencia emocional.

Obxectivos

 • Comprender a relevancia da educación inclusiva.
 • Adoptar unha actitude favorable á diversidade, entendéndoa como fonte de riqueza.
 • Desenvolver competencias emocionais e sociais que contribúan a unha axeitada atención á diversidade.
 • Coñecer prácticas e estratexias que contribúan ao desenvolvemento da intelixencia emocional das persoas con necesidades específicas de apoio educativo.

 

 

Os talleres desenvolveranse en 12 sesións dinámicas. A máxima desta proposta fundaméntase en que cada persoa participante poida escoller aquelas temáticas que mellor se adapten ás súas necesidades, ata completar un total de 6 horas de formación.